Den trygga staden

Den trygga staden

Den trygga staden är också möjligheternas stad. Här har du rätt
till ett tryggt boende och offentlig service med utgångspunkt
från individens olika behov. Vi kommer att ha konkreta samarbeten
med polisen i bostadsområden och i kommundelar. Det är vår
bestämda åsikt att Västerås inte ska ha några utsatta områden.
Alla våra stadsdelar ska vara trygga.
Vägen till att uppnå ett hållbart samhälle är att arbeta parallellt
med brottsbekämpande och brottsförebyggande insatser. Vi vill
att kommunen stärker samarbetet med polisen och civilsamhället.
Brott ska inte löna sig! Via Trygghetsrådet, som består av
företrädare från kommunen och polisen, ska vi öka det
brottsbekämpande arbetet. Kommunen ska stärka samverkan med
andra myndigheter för att motverka välfärdsbrott. Trygghetsrådets
arbete riktas mot såväl gängbrottslighet som till individers behov
för att lyckas i livet. Vi kommer också tillsammans med civilsamhället stärka det förebyggande arbetet, främst för barn och unga.
Vi socialdemokrater ser idrottsrörelsen, kulturföreningar och
övrig del av civilsamhället som en del i det förebyggande arbetet
genom att skapa meningsfull fritid. Civilsamhället tillsammans
med kommunen har en nyckelroll i att skapa nya och hållbara
aktiviteter för att därigenom bland annat minska nyrekryteringen
till kriminella nätverk.
Vi konstaterar att efterfrågan, tillgången och användningen av
narkotika ökar. Det får stora konsekvenser för samhället, framför allt
för barn och unga. Krafttag mot detta ska ske med det kommunala
ansvaret genom brottsbekämpande och brottsförebyggande
arbete i miljöer där narkotikaanvändandet är vanligt förekommande.

Ett växande Västerås

En stabil tillväxt av näringslivet är en av de viktigaste faktorerna
för en välfungerande välfärd. Vi behöver skapa hållbara framtidslösningar för att säkerställa energitillgång, verksamhetsmark och kompetensförsörjning inom bristyrken på hela arbetsmarknaden.
Vi vill utveckla tryggheten på den lokala arbetsmarknaden
genom att kräva kollektivavtalsliknande villkor vid offentliga
upphandlingar.

" En nyckel till ett tryggt samhälle är också att
alla kan ta del av den allt mer digitaliserade
servicen och utbudet inom olika delar av livet.
Alla ska därför ha tillgång till bredband."

Vi ökar investeringarna för att binda ihop kommunens olika
bostadsområden genom god kollektivtrafik och bra gång- och
cykelbanor som också främjar en hållbar kommun.
Vi socialdemokrater står för alla människors lika värde och rätt.
En viktig nyckel till ett gott och tryggt liv är möjligheten till egen
försörjning. Om fler kommer ut i arbete kommer fler barn se sina
föräldrar gå till jobbet. Kommunens arbetsmarknadsverksamhet ska fortsätta att stärka sitt samarbete med individ- och familjeförvaltningen.
För att kommunen ska fortsätta växa och vara en trygg stad måste vi under nästa mandatperiod ta fram en långsiktig plan för den
fortsatta expansionen. Ett gott liv med arbete och fritid tar alltid
utgångspunkt i boendet. Västerås ska ses som en helhet där alla
bostadsområden ska upplevas trygga och erbjuda god gemenskap.

Socialdemokraterna i Västerås förslag för att skapa trygghet.

 • Västerås ska anta en nollvision gällande våld i nära relationer.
  Särskilt mäns våld mot kvinnor.
 • Utökat stöd till familjer, barn och ungdomar med narkotikaproblematik.
 • Säkerställa att skolor, idrottshallar, fritidsgårdar där barn och unga vistas är drogfria miljöer. Det ska vara alkoholförbud i centrala parker.
 • Fler trygghetskameror i centrala Västerås tillsammans med cityhandeln.
 • Alla vuxna som kan jobba ska jobba, delta i praktik eller annan sysselsättning som leder till jobb.
 • Vi lovar ytterligare 1000 kommunala sommarjobb. En särskild riktad satsning ska göras på sommarjobb till yngre ungdomar 13–16 år för att ge fler ungdomar arbetslivserfarenhet och motverka segregation och utanförskap.
 • Alla tillsvidareanställda inom Västerås stad ska erbjudas heltid. Det ska även gälla de kommunalförbund som Västerås stad är medlem i.
 • I våra bostadsområden ska det finnas trygga lekplatser och aktivitetsytor som uppfyller de förväntningar och behov som barn och unga har idag.
 • En omfattande belysningssatsning ska genomföras i våra bostadsområden för att öka den upplevda tryggheten och möjligheten till utevistelse.
 • Västerås ska utvecklas till ett levande gåcity. Vasagatan ska bli gågata mellan Stora gatan och Domkyrkosesplanaden.
 • I varje bibliotek ska det finnas ett medborgarkontor för att
  minska det digitala utanförskapet.
 • Vi ska vända på varenda sten för att krossa gängen.