En värdig ålderdom

Den trygga staden

 

Alla har rätt att leva ett innehållsrikt och meningsfullt liv oavsett ålder.
Vi lever allt längre och fler har tid och möjlighet att delta i samhällslivet.
Våra äldre är en resurs att ta tillvara i utvecklingen av kommunen.
Äldreomsorgen är ett av våra prioriterade områden. Alla äldre ska
leva sina liv utifrån respekt och mening. Omsorgen ska därför vara
utformad utifrån den enskildes behov och ske i dialog. Den minutstyrning som äldreomsorgen präglas av idag ska bort och ska i
stället ersättas av samplanering i dialog med den äldre. Omsorgen
ska utgå från individuella behov och samtidigt vara modern. Som
medarbetare ska man ha möjlighet att både vårda och skapa relationer.
För det krävs personal med rätt kompetens och som har tid och
utrymme även för samtal och en kopp kaffe.
Därför vill vi socialdemokrater ge förutsättningar för anställning
av mer personal i äldreomsorgen. Det ska vara goda arbetsvillkor
där medarbetarna trivs och utvecklas.
Samverkan mellan kommunen, regionen, näringslivet och
civilsamhället ska utvecklas. Tillsammans kan vi ta innovativa och
spännande initiativ för att skapa förutsättningar för en hög
livskvalitet för äldre.
I vårt Västerås ska äldre kunna fortsätta att leva ett aktivt liv i de
bostadsområden där de bor. Där ska det finnas platser att mötas
på, uppleva kultur och tillfällen till aktiviteter för att främja
välmående. Det är också viktigt att det finns möjlighet att bo kvar
på området. Därför ska det i alla områden finnas attraktiva
bostäder som matchar olika livssituationer.
Om livssituationen förändras ska kommunen snabbt vara beredd
på att möta upp med åtgärder som utgår från individens
förändrade behov

 

 • Vi ska öka stödet till civilsamhället i våra bostadsområden
  för att främja ett aktivt liv i alla åldrar.
 • Vi ska tillskapa trygghetsboenden i fler bostadsområden.
 • Vi ska bygga ut äldreomsorgen med fler medarbetare
  och kompetenshöjande satsningar ska göras.
 • Att kunna prata, skriva och läsa svenska språket är nödvändigt
  inom äldreomsorgen. Detta för såväl den medmänskliga
  kommunikationen som den medicinska omsorgen.
  Kommunen ska som arbetsgivare säkerställa att all personal
  vid behov ges möjlighet till språkutbildning.
 • Vi ska säkerställa att det i alla särskilda boenden finns en
  personlig läkarkontakt.
 • Den enskildes självbestämmande över sina insatser i hemmet
  ska öka.
 • Den icke-vinstdrivande äldreomsorgen ska prioriteras.