GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR
KOMMUNPOLITIK 2022-2026

Den trygga staden

 

Vi har ringat in tre principer som vi ser att vi behöver fokusera extra på
de kommande åren. Utifrån vår vision om Västerås i framtiden, finns
också viktiga utgångslägen som kommande års politik ska utgå från
- det som ska genomsyra allt vi prioriterar, initierar och beslutar

Alla ska inte göra allt - alla ska göra det som just de är bäst på.

Att samla olika aktörer i samhället och i staden föder innovation och
medför att allas kompetenser tas till vara. Det är till och med så att när vi för samman kompetenser från olika håll kan något helt nytt och oväntat skapas, något som ingen hade kunnat klara av på egen hand. Samarbete ska göras på olika nivåer, både politiskt, internt i stadens verksamheter och externt med andra parter som regionen, civilsamhället, näringslivet och universitet. Att jobba tillsammans innebär att i de förslag, initiativ och arbeten som sker ska andra parter kunna involveras. Det är en grund för att nå hållbarhet

Vi står bakom FN:s mål för hållbar utveckling Agenda 2030

Våra mål och förslag ska vara ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbara. Vi lever i en komplex värld som ständigt och snabbt förändras, vilket ställer ännu större krav på oss när vi planerar för och genomför vår politik. De förslag som ställs i det här programmet kommer att utmana oss. Det kommer att krävas mod och kraft att genomföra politiken i ett föränderligt samhälle

Innovation är en förutsättning för ett hållbart samhälle.

Att skapa en hållbar värld betyder att vi inte kan fortsätta göra saker
på samma sätt som tidigare. Vi ska därför ta en aktiv roll i att tänka och skapa nytt, där vi ser att det behövs. I det kommande arbetet ska den kreativa och innovativa energin få utlopp, för att vi ska kunna lösa de samhällsutmaningar vi står inför - och för att bidra till en hållbar värld