Bäckby

Bild för Bäckbys valprogram

Vi socialdemokrater på Bäckby kommer att jobba för:

Bäckby och Skälby kan bli bättre.

Bäckby socialdemokratiska förening är en del av Socialdemokraterna i Västerås.

Samtidigt är vi i Bäckby Socialdemokratiska förening den röda rösten för Bäckby och Skälby. Det idéprogram som Socialdemokraterna i Västerås går till val på i september 2022 har vi i Bäckby S varit med om att diskutera och påverka. Men allt vi behöver göra och bör göra för våra stadsdelar Bäckby och Skälby kan inte stå med i ett program som gäller hela Västerås. Därför har vi i Bäckby S kompletterat idéprogrammet för Socialdemokraterna i Västerås med några frågor som Bäckby S kommer att fortsätta arbeta med för att Bäckby och Skälby ska bli ännu bättre stadsdelar.

Miljö

 • Busstrafiken är viktig för att minska klimatpåverkan. Därför behöver busstrafiken utvecklas och byggas ut med bland annat ökad turtäthet i takt med att det blir fler bostäder och boende på både Bäckby och Skälby.
 • En utbyggnad av infrastrukturen för eldrivna fordon med bland annat flera laddstationer vid större parkeringar på Bäckby och Skälby behövs för att möta ökad efterfrågan elbilar.

Trygghet

 • Övergångställe med farthinder vid nya Bäckby Torggata.
 • Bättre belysning på parkeringen bakom gamla ICA.
 • Fler ljuspunkter utmed gångvägar, cykelvägar och motionsspår.
 • Trygghetsskapande åtgärder i utemiljön med exempelvis röjning för fri sikt och kameraövervakning behövs. Ökad polisiär närvaro i vissa miljöer på Bäckby och Skälby är också önskvärt.

Skola

 • Resurserna till elever i behov av särskilt stöd bör förbättras.
 • Angeläget att förskola och grundskola samverkar och arbetar målinriktat för att eleverna ska få godkända betyg när de lämnar grundskolan. Elever som klarar gymnasieskolans program får en bättre start för vuxenlivet.
 • Elever i grundskolan som riskerar att inte uppnå gymnasieexamen ska erbjudas en mentor Det är viktigt att eleverna kan få stöd i sitt lärande av någon.

Integration

 • Segregationen i Västerås skolor måste uppmärksammas mera. Att elever samlas i vissa skolor utifrån etnisk språkmässig grund måste motverkas.
 • Ökade insatser behövs för att öka familjernas trygghet. Trygga familjer ger en trygg grund för alla och särskilt för barnen och skapar tillit och förtroende. Fokusera på papporna.
 • En ökad samverkan mellan kommunen och den statliga arbetsförmedlingen vore önskvärd på Bäckby. Vi önskar att ett lokalt arbetsmarknadskontor med möjligheter till samhällsinformation. Verksamheten ska vara kommunal i samverkan med arbetsförmedlingen och andra intressenter.
 • Vi vill även motverka socialt och ekonomiskt utanförskap. Detta gäller givetvis alla invånare, oavsett etnisk och språklig bakgrund.
 • Det är också önskvärt med att motverka kvinnors utsatthet. Detta är särskilt viktigt för att stärka utrikes födda kvinnors ställning i samhälls- och arbetslivet.

Stadsdelsutveckling och fritid.

 • Fortsatt utveckling av Bäckby centrum. Tomma lokaler i Bäckby centrum efter bland annat ICA och Apoteket måste fyllas med andra verksamheter. Ett attraktivt och levande Bäckby centrum är även en viktig trygghetsskapande åtgärd.
 • Resurserna till kultur- och idrottsverksamheter på Bäckby och Skälby behöver förbättras för att öka möjligheterna en aktiv och meningsfull fritid.
 • Samverkan mellan kommunen och olika organisationer och föreningar i civilsamhället behöver utvecklas för att ta till vara de boendes engagemang och intressen.
 • Kommunala lokaler på Bäckby och Skälby bör kunna samnyttjas med organisationer och föreningar för att säkra tillgången till lokaler och bidra till ökade aktiviteter och ökad mångfald.
 • Lekplatser och aktivitetsytor för bland annat ungas spontanidrottande på Bäckby och Skälby ska skötas väl.
 • Det är önskvärt med ökade insatser för att en mer aktiv fritid för barn mellan 10 och 12 år, och måste handla om aktiviteter som familjerna har råd att bära.