Viksäng

Bild Viksängs Valprogram


Vi socialdemokrater på Viksäng kommer att jobba för:

  • Vi vill arbeta för en utveckling av kollektivtrafiken med en stomlinje som trafikerar Östermälarstrands Allé. Öster Mälarstrand har en snabbt växande tät bebyggelse och de boende ska samma standard på trafiken som andra stora stadsdelar i Västerås
  • Det finns gott om hundar på Öster Mälarstrand. Det behövs en hundrastgård
  • Antalet elbilar ökar snabbt det finns behov av en laddstation på parkeringen där allén korsar Mälarparksbäcken
  • Det pågår ett detaljplanearbete för att förtäta och förändra SMTs gamla industriområde. Ett planförslag har presenterats som innehåller höga hus och 875 nya lägenheter. Vi socialdemokrater tycker att exploateringsgraden måste vara mycket lägre och att den nya bebyggelsen måste smälta in på ett bra sätt när det gamla SMT-området ska förtätas.
  • Belysningen på gång och cykelbanan utmed Kaserngatan från Viksängs centrum till busshållplatsen på Björnövägen är svag. Förbättrad belysning behövs för att göra vägen tryggare och säkrare.
  • Onödig och störande biltrafik förekommer främst kvälls och nattetid på Bryggseglargatans östra del. Vi vill att gatan vid huset med gymmet och Handelsbanken spärras av med en bom Liknande bommar finns på pirerna så att båtägare och andra behöriga kan passera.