Klimatet-Vårt Ansvar

De val vi gör i vår vardag påverkar vår framtid. Västerås stad som
organisation ska skapa förutsättningar som stöttar västeråsarna
att leva hållbart. Tillsammans med barn och unga, civilsamhälle
och näringsliv ska kommunen bidra till att öka kunskapen och
engagemanget hos västeråsarna att bidra till en hållbar utveckling.

"Självklart ska såväl miljön som barnen
vistas i och maten de äter vara giftfri."

Vatten är vår viktigaste naturresurs. Utsläppen till dagvattnet ska
minska och vattenreningen ska förbättras när det gäller läkemedel
och andra miljöfarliga ämnen. Mälarenergi ska därför höja
investeringstakten i dagvatten- och avloppsnätet för att Mälaren
ska må bättre. Denna fantastiska sjö är en tillgång för Västerås på
många sätt. Att kunna leva nära vatten är en av Västerås många
fördelar. Vi socialdemokrater vill att det vattennära livet ska kunna
fortsätta på ett tryggt och hälsosamt sätt för alla västeråsare.
Den kemiska statusen i Mälaren ska därför prioriteras.
Omställningen av bussar och bilar är nödvändig för att främja och
för att i framtiden också garantera bra luft i vårt Västerås. Det ska
skapas incitament för att minska antal förbränningsmotorer och
övergå mer till eldrivna fordon, kollektivtrafik, gång och cykel.
För att skapa en hållbar framtid måste vi ställa om till förnybar energi.
Västerås kommun har en stor roll i omställningen och
övergången till ett fossilfritt lokalsamhälle. Därför är det av största
vikt att Mälarenergi kvarstår i kommunal ägo.

Omställningen till fossilfria energialternativ innebär ökad
elanvändning. Den ökade användningen av elfordon innebär en
ökad efterfrågan på elkapacitet, laddinfrastruktur och lokal
elproduktion. Vi socialdemokrater vill därför öka investeringstakten
för att möta invånarnas behov för att klara omställningen.
Även avfallshanteringen är en viktig fråga eftersom hanteringen
och sorteringen av avfallet har påverkan på vår miljö. Att underlätta för invånarna att sortera mer och bättre kan göra mycket för
kommunens miljö. Det behövs effektivare system för västeråsarna
att sortera ut avfallet.
Kommunen ska utvecklas hållbart och det görs bland annat
genom en hållbar fysisk planering som skapar förutsättningar för
hållbart byggande, utvecklad kollektivtrafik och säkra gång- och
cykelbanor.

"Grunden för en hållbar kommun
läggs i byggandet av den"

Vi ska påverka den kommande översiktsplanen för att Västerås i
större utsträckning ska utveckla platseffektivitet, ekosystemtjänster
och transporteffektivitet. Det är också viktigt att Västerås stads
beslutade program för ekologisk hållbarhet omsätts i handling.
Vi ser också vikten av att prioritera gång- och cykelvägar i kommunen
för en tryggare och mer miljövänlig trafik. För alla som inte kan
cykla eller promenera ska bussen vara det självklara förstahandsvalet.
I Västerås ska det finnas kollektivtrafik som uppfyller invånarnas olika
behov och det är viktigt är att kollektivtrafiken knyter samman
kommunens olika delar.

SOCIALDEMOKRATERNA I VÄSTERÅS
FÖRSLAG FÖR ATT STÄRKA MILJÖARBETET

 • Vi ska förbättra läkemedelsrening i vårt reningsverk för en hög kvalitet i Mälarens vatten.
 • För att minska utsläppen från transporter och därmed
  säkerställa god luftkvalitet ska vi bygga ut laddinfrastrukturen i samspel med fastighetsägare och näringslivet
 • För att uppnå våra gemensamma miljöambitioner ska Västerås stad som organisation vara fossilfri till 2030, där den offentliga upphandlingen är ett viktigt verktyg
 • Ta fram en handlingsplan för biologisk mångfald.
 • Vi ska kraftigt bygga ut kollektivtrafiken med snabbare
  busstrafik och försök med tvärgående linjer.
 • I stadsplaneringen ska gång- och cykelvägar vara tydligt
  planerade och prioriterade.
 • Vi vill införa nya former av rabattkort i kollektivtrafiken för att
  underlätta för familjer att nyttja det kollektiva resandet.