Utbildning är nyckeln till ett bättre liv

Utbildning är nyckeln till att skapa ett tryggt och utvecklande liv och där drömmar kan bli verklighet. Vi socialdemokrater ser fortfarande att det behövs en tydlig politik för att nå en mer rättvis och jämlik skola. Skolan ska lägga grunden för alla barns möjligheter att växa och lära, både för sin egen skull och för kommunens utveckling. Det handlar om att öka resurserna till skolan och att dessa tilldelas på ett rättvist sätt, som ger varje elev goda möjligheter att nå kunskapsresultat.

"Grunden till goda förutsättningar till ett liv med stora möjligheter läggs redan i förskolan och i grundskolan."

En viktig faktor är samverkan mellan skola, familjer och civilsamhälle, för att ge barnen bättre uppväxtvillkor. Vi socialdemokrater ser att barnens fritid är viktig, också för en bra skolgång. Genom att arbeta tillsammans med ett gemensamt mål är det möjligt att skapa nya och hållbara förutsättningar som gynnar alla barn och ungdomar.

I vårt Västerås ska alla elever, oavsett förutsättningar, ges möjlighet att gå i en funktionsanpassad och NPF-säkrad skola där de kan skapa en grund för ett tryggt och hållbart liv. Vi människor är alla olika, har olika förutsättningar och lever i olika livssituationer. Vi socialdemokrater kommer alltid kämpa för att alla barn och ungdomar ska ha lika möjligheter att skapa en framtid och nå sina drömmar.

För att öka ungas kontakt med arbetsmarknaden ska det ställas krav på tillgång till praktikplatser vid upphandling av entreprenader. Barn och elever ska stöttas till en god utbildning genom kompensatoriska insatser. Vi vill öka resurserna till de elever som har störst behov för att kunna nå de behörighetskrav som ställs för vidare studier eller arbete.

Universitetsstaden Västerås

Att Västerås nu blivit universitetsstad kommer att ha en stor påverkan på kommunens utveckling framöver. Fler studenter och forskare kommer att bidra till ökad innovation och kompetensförsörjning till vår arbetsmarknadsregion.

Vi kommer arbeta för att öka samverkan mellan kommunen och universitetet för att initiera och aktivt ta del av den forskning som skapas. För oss Socialdemokrater är ett livslångt lärande viktigt och vi vill därför se ökade satsningar på vuxenutbildningar. Detta innefattar förutom universitet, även SFI, komvux och olika yrkesutbildningar för vuxna.

SOCIALDEMOKRATISKA FÖRSLAG FÖR ATT STÄRKA SKOLAN I VÄSTERÅS

 • Då grunden till en god utbildning börjar redan i förskolan ska alla barn ha rätt till 35 timmars vistelsetid i veckan.
 • Västerås kommun ska vara bland de tio bästa skolkommunerna vad gäller skolresultat i grundskolan.
 • Vi ska öka resurser till pedagogisk kompetensutveckling för att utjämna skillnaden mellan skolor.
 • Öka samverkan med regionen, elevhälsan, socialtjänsten och civilsamhället, med fokus på elevers hälsa och utveckling.
 • En satsning på en mer aktiv fritid för barn mellan 10 och 12 år ska genomföras.
 • Gymnasieskolornas introduktionsprogram ska fortsätta att stärkas för att fler ungdomar ska klara att komma in på ett nationellt program eller gå ut i jobb. Det handlar både om att öka resurserna och fortsätta med det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Ungdomar som riskerar att inte uppnå gymnasieexamen ska erbjudas en personlig mentor utanför skolan som ett stöd till att lyckas med skolan.
 • Bostadsgaranti för studenter och forskare på universitet ska finnas.
 • Vi ska fördubbla stödet till studentkåren som ett led i att utveckla en aktiv studentstad.
 • Vi ska öka resurserna till kultur- och idrottsverksamheter i våra olika bostadsområden för att skapa en aktiv och meningsfull fritid.
 • Ungdomar från anpassad gymnasieskola ska i största möjliga mån gå mot jobb istället för daglig verksamhet.
 • För att möta behovet av kompetensförsörjning ska vi satsa på vuxenutbildning.